SVZ ČR - Klub vojáků v záloze TRUTNOV 2 vydává

Propozice vybrané otevřené soutěže

A, základní a všeobecné ustanovení

 

Velikonoční cena K V Z  TRUTNOV 2

 

Vybraná otevřená soutěž, bez rozlišení věkové kategorie.

Číslo soutěže (podle „Kalendáře 2007“):  0607

 

Pořadatel a organizátor soutěže

KVZ TRUTNOV 2 ( reg. č.  08 - 47 - 04 )

 

Termín a místo soutěže

sobota  14 . dubna  2007 Střelnice SBTS  HOSTINNÉ

                              

ORGANIZAČNÍ VÝBOR + soutěžní výbor

Předseda:                p. Václav Hurdálek (2 - 181)

Tajemník:                               p. Josef Fišer           (2 - 182)

Ředitel soutěže:       p. Václav Hurdálek (2 - 181)

Hlavní rozhodčí:     p. Pavel Dvořáček   (1 - . . . )

Technický delegát:  p.

Zdravotník soutěže:                p. Milan Hubáček   

Velitel střelnice:      p. URČENO VLASTNÍKEM STŘELNICE

Inspektor zbraní:     p. Václav Hurdálek (2 - 181)

Rozhodčí:                               p. Josef Fišer (2 - 182)(palebná čára),  K. Mikyska, L. Fišer,  P.Štěpán (výměna a lepení terčů).  Funkcionáři soutěže a delegovaní rozhodčí se mohou soutěže zúčastnit i jako závodníci (viz Všeobecná pravidla, článek 5, odstavec 7, písmeno a).

 

B,  Technická  ustanovení

Závod je soutěží jednotlivců v disciplíně „STŘELBA Z VELKORÁŽOVÉ  PISTOLE - REVOLVER“  na tři terče – provedení disciplín „S 2“.

1)       Pi/ 11 – 5 + 10 ran na terč 135/P

2)       Pi/ 13  - 10 ran na terč  SČS-D1

3)       Pi/ KVZ TU 2  - 5 + 10 ran na nespecifikovaný terč, možná i nějaká akční záležitost.

Počet nábojů 10 x 3 + 5. Nástřel je jen jeden - 5 ran za 120 vteřin. Do soutěže se střílí 10 ran za 240 vteřin (4 min.). „VSTOJE + OBOURUČ + JEDNORUČ“ (jestliže závodník začne disciplínu JEDNORUČ MUSÍ dokončit celou disciplínu JEDNORUČ).

Zbraně na stolku, náboje vedle. Náboj spadlý (při soutěži) na zem se počítá jako vystřelený.

V případě akční střelby ve třetí disciplíně, možno tasení zbraně z pouzdra.

Zbraně velkorážová pistole, revolver od ráže 7,62 až do 12 mm (střelivo „MAGNUM „ zakázáno) bez optických a elektronických zaměřovačů. Soutěžící smí používat pouze jednu zbraň po celý závod. Závady se neuznávají.

Výsledný počet bodů = součet všech tří disciplín.

Výkonnostní třídy se uznávají. Potvrzení výkonnostních tříd = po vyhlášení výsledků, hodnocení podle PSS  SVZ ČR a dle klubových technických pravidel.

 

Bezpečnostní  opatření :

Všichni účastníci soutěže jsou povinni přísně dodržovat bezpečnostní opatření podle pravidel. Manipulace se zbraněmi jen na palebné čáře na povel rozhodčího, nebo ve vymezeném prostoru střelnice BZ  v BEZPEČNOSTNÍ ZÓNĚ - pokud je určena (měl by ji zajistit provozovatel střelnice). Pohyb účastníků soutěže po střelnici jen s vybitými zbraněmi v bezpečném stavu „bez zasunutých zásobníků“ (i prázdných). Závodníci použijí POVINNĚ OPASKOVÁ POUDRA DLE SCHVÁLENÝCH PRAVIDEL SVZ ČR. Každé porušení se trestá okamžitou diskvalifikací závodníka a vykázání z prostoru střelnice bez náhrady startovného. Všichni účastníci závodu (závodníci a rozhodčí) použijí „ POVINNĚ“ vlastní chrániče sluchu a ochranu očí (z netříštivého skla nebo obdobného materiálu).

Všichni závodníci se MUSÍ řídit propozicemi, provozním řádem střelnice a platnými zákony.

 

C, Organizační ustanovení 

 

Účast na soutěži

Soutěže se mohou zúčastnit členové střeleckých organizací: SVZ, SBTS, AVZO, SSK, SKP .

Všichni účastníci musí mít v pořádku členské průkazy (potvrzeno členství na rok 2007, platná lékařská prohlídka). Podmínka účasti na soutěži je „PLATNÝ ZBROJNÍ PRŮKAZ  +  PRŮKAZ ZBRANĚ  +  O.P. ".

Všichni účastníci soutěže se účastní této soutěže:

a/ na vlastní náklady (nebo na náklady vysílající složky) 

b/ na vlastní nebezpečí (což stvrzují svým podpisem na prezentační listině).

 

Hodnocení

První tři místa obdrží diplomy a věcné ceny, také bude udělena cena útěchy. Hodnocení proběhne bez rozlišení věkových či jiných kategorií.

 

Protesty

Jen písemně do rukou hlavního rozhodčího s vkladem 200 Kč do 15 minut po zveřejnění výsledků .

 

Přihlášky

Nejsou nutné. Bližší informace podá hlavní rozhodčí nebo ředitel soutěže.

HLAVNÍ  ROZHODČÍ :  Pavel Dvořáček              

ŘEDITEL  SOUTĚŽE:  Václav Hurdálek, Dlouhá 196, TRUTNOV 4, 541 02

 

Příspěvek  = příležitostný sponzorský dar = na organizaci soutěže

Členové SVZ ČR (KVZ) 30 Kč . Ostatní účastníci soutěže 50 Kč. Členové SVZ ČR – KVZ TRUTNOV 2 = zdarma.

 

Zdravotní zabezpečení

Bude zajištěno po celou dobu soutěže na střelnici zdravotníkem soutěže a pohotovostním vozidlem, popřípadě přivoláním rychlé záchranné služby mobilním telefonem.

 

Hospodářské ustanovení  

Účastníkům soutěže NEBUDOU poskytnuty příspěvky.

 

Pojištění     

Pojištěni jsou jen členové SVZ ČR proti úrazu, krátkodobým úrazovým pojištěním podle pojistné smlouvy SVZ ČR .  Členové jiných střeleckých organizací „NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ“. Musí být pojištěni sami, krátkodobým úrazovým pojištěním.

 

D, časový plán    

Dne 14. 4. 2007:

8.00 - 8.45 příjezd účastníků  na střelnici, prezentace, přejímka zbraní

8.45 - 9.00 seznámení účastníků závodu se střeleckou disciplínou, poučení o BEZPEČNOSTI

9.00 -  cca 14.30 vlastní soutěž

 

E, závěrečná a schvalovací ustanovení                 

1, každý účastník soutěže je povinen řídit se ustanovení těchto propozic.

2, propozice v tomto znění schválila rada KVZ TRUTNOV 2 a členská základna na členské schůzi dne 16. 2. 2007.