SVZ ČR - Klub vojáků v záloze TRUTNOV 2 vydává

Propozice vybrané otevřené soutěže

 

A, základní a všeobecné ustanovení

Velikonoční cena K V Z TRUTNOV 2

Vybraná otevřená soutěž, bez rozlišení věkové kategorie.

Číslo soutěže ( podle „Kalendáře 2005“ ): 610

 

Pořadatel a organizátor soutěže

KVZ TRUTNOV 2 ( reg. č. 08 - 47 - 04 )

 

Termín a místo soutěže

sobota 16. dubna 2005 Střelnice HOSTINNÉ (při silnici z Hostinného na Kunčice)

 

ORGANIZAČNÍ VÝBOR + soutěžní výbor

Předseda: p. Tomáš Kudrna ( 3 - 499 )

Tajemník: p. Josef Fišer ( 2 - 182 )

Ředitel soutěže: p. Tomáš Kudrna ( 3 - 499 )

Hlavní rozhodčí: p. Pavel Dvořáček ( 1 - . . . )

Technický delegát: p. Karel Buben

Zdravotník soutěže: p. Karel Mikyska

Velitel střelnice: URČENO VLASTNÍKEM STŘELNICE

Inspektor zbraní: p. Karel Buben

Rozhodčí: p. Tomáš Kudrna ( 3 - 499 ) (palebná čára), p. Josef Fišer ( 2 - 182 ) (hodnotící komise), M. Hubáček , L. Fišer (výměna a lepení terčů). Funkcionáři soutěže a delegovaní rozhodčí se mohou soutěže zúčastnit i jako závodníci, viz Pravidla sportovní činnosti SVZ.

 

B, Technická ustanovení

Závod je soutěží jednotlivců v disciplině „STŘELBA Z VELKORÁŽOVÉ PISTOLE - REVOLVER“ na tři terče – provedení disciplín „S 2“ .

1) Pi / 11 – 5 + 10 ran na terč 135/P

2) Pi/ 13 - 10 ran na terč SČS-D1

3) Pi/ KVZ TU 2 - 10 ran na terč "překvapení"

Počet nábojů 5 + 10 x 3. Nástřel je jen jeden před první disciplínou = 5 ran za 120 vteřin. Do soutěže se střílí 10 ran za 240 vteřin ( 4 minuty ) „VSTOJE + OBOURUČ + JEDNORUČ“ (jestliže závodník začne disciplínu JEDNORUČ MUSÍ dokončit celou disciplínu JEDNORUČ).

Zbraně na stolku, náboje vedle. Náboj spadlý ( při soutěži ) na zem se počítá jako vystřelený.

Zbraně velkorážová pistole ,revolver od ráže 7,62 až do 12 mm ( střelivo „MAGNUM „ zakázáno ) bez optických a elektronických zaměřovačů. Soutěžící smí používat pouze jednu zbraň po celý závod. Závady se neuznávají.

Výsledný počet bodů = součet všech tří disciplín.

Výkonnostní třídy se uznávají potvrzení výkonnostních tříd = po vyhlášení výsledků, hodnocení podle PSS SVZ ČR a dle klubových technických pravidel.


Bezpečnostní opatření:

Všichni účastníci soutěže jsou povinni přísně dodržovat bezpečnostní opatření podle pravidel . Manipulace se zbraněmi jen na palebné čáře na povel rozhodčího, nebo ve vymezeném prostoru střelnice BZ BEZPEČNOSTNÍ ZÓNU - pokud je určeno (měl by zajistit provozovatel střelnice) . Pohyb účastníků soutěže po střelnici jen s vybitými zbraněmi v bezpečném stavu „bez zasunutých zásobníků“ ( i prázdných Každé porušení se trestá okamžitou diskvalifikací závodníka a vykázání z prostoru střelnice bez náhrady startovného . Všichni účastníci závodu ( závodníci a rozhodčí ) použijí „ POVINNĚ“ vlastní chrániče sluchu a ochranu očí ( z netříštivého skla , nebo obdobného materiálu ) .

Všichni závodníci se MUSÍ řídit propozicemi, provozním řádem střelnice a platnými zákony.

 

C, Organizační ustanovení

Účast na soutěži

Soutěže se mohou zúčastnit členové i nečlenové střeleckých organizací.

Podmínka účasti na soutěži je „PLATNÝ ZBROJNÍ PRŮKAZ + PRŮKAZ ZBRANĚ + O.P.“

Všichni účastníci soutěže se účastní soutěže:

a/ na vlastní náklady ( nebo na náklady vysílající složky ) a

b/ na vlastní nebezpečí ( což stvrzují svým podpisem na prezentační listině ) .

Hodnocení

První tři místa diplomy a věcné ceny, též cena útěchy. Bez rozlišení věkových či jiných kategorií.

Protesty

Jen písemně do rukou hlavního rozhodčího s vkladem 200 Kč, do 15 minut po zveřejnění výsledků .

Přihlášky

Nejsou nutné . Bližší informace podá hlavní rozhodčí , nebo ředitel soutěže .

HLAVNÍ ROZHODČÍ: Pavel Dvořáček

ŘEDITEL SOUTĚŽE: Tomáš Kudrna, Bratrství 418, TRUTNOV 4 , 541 02

Příspěvek na organizaci soutěže

Všichni účastníci soutěže 50 Kč. Členové SVZ ČR – KVZ TRUTNOV 2 = zdarma.

Zdravotní zabezpečení

Bude zajištěno po celou dobu soutěže na střelnici zdravotníkem soutěže a pohotovostním vozidlem, popřípadě přivoláním rychlé záchranné služby mobilním telefonem .

Pojištění

Pojištěni jsou jen členové SVZ ČR proti úrazu , krátkodobým úrazovým pojištěním podle pojistné smlouvy SVZ ČR . Členové jiných střeleckých organizací „NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ“. Musí být pojištěni sami , krátkodobým úrazovým pojištěním.

D , časový plán

dne 16.4.2004

8.00 - 8.50 příjezd účastníků na střelnici, prezentace, přejímka zbraní

8.50 - 9.00 seznámení účastníků závodu se střeleckou disciplinou, poučení o BEZPEČNOSTI

9.0 - cca 14.30 vlastní soutěž

E , závěrečná a schvalovací ustanovení

1. každý účastník soutěže je povinen řídit se ustanovení těchto propozic .

2. propozice v tomto znění schválila rada KVZ TRUTNOV 2 a členská základna na členské schůzi dne 5.1.2005.

 

Josef Fišer         Tomáš Kudrna

 

....................     ....................

rozhodčí            ředitel soutěže

hospodář           předseda