SVZ ČR - Klub vojáků v záloze  TRUTNOV 2 vydává

                                               Propozice  vybrané otevřené soutěže

A, základní a všeobecné ustanovení

 

         Velikonoční cena K V Z    TRUTNOV 2

 

Vybraná otevřená soutěž  , bez rozlišení věkové kategorie .

Číslo soutěže ( podle „Kalendáře 2004“ )  :  313

 

Pořadatel a organizátor soutěže

KVZ TRUTNOV 2  ( reg. č.  08 - 47 - 04 )

 

Termín a místo soutěže

sobota  10 . dubna  2004      Střelnice SSK NOVÉ LESY

                              

ORGANIZAČNÍ VÝBOR + soutěžní výbor

Předseda  :               p. Václav Hurdálek  ( 2 - 181 )

Tajemník                :               p. Josef Fišer           ( 2 - 182 )

Ředitel soutěže  :     p. Václav Hurdálek  ( 2 - 181 )

Hlavní rozhodčí :     p. Pavel Dvořáček   ( 1 - . . .  )

Technický delegát:  p.Tomáš Kudrna      ( 3 - 499 )

Zdravotník soutěže :               p. Karel Buben        

Velitel střelnice  :    p. URČENO VLASTNÍKEM STŘELNICE

Inspektor zbraní  :   p. Václav Hurdálek  ( 2 - 181 )

Rozhodčí :               p. Václav Hurdálek     ( 2 - 181 ) \ palebná čára /  ,  M. Hubáček , L.Fišer  ,  P.Štěpán \ výměna a lepení terčů /Funkcionáři soutěže a delegovaní rozhodčí , se mohou soutěže zúčastnit i jako závodníci  ( viz Všeobecná pravidla , článek  5  odstavec 7 písmeno a  ).

 

B ,  Technická  ustanovení

Závod je soutěží jednotlivců v disciplině  „STŘELBA Z VELKORÁŽOVÉ  PISTOLE - REVOLVER“  na tři terče – provedení disciplín „S 2“ .

1)       Pi / 11 – 5 + 10 ran na terč 135/P

2)       Pi/ 13  - 5 + 10 ran na terč  SČS-D1

3)       Pi/ KVZ TU 2  - 5 + 10 ran na šipkový terč – kde zóny odpovídají tak jako při šipkách.

Počet nábojů  5 + 10 x 3.  Nástřel je jen jeden pro každou disciplínu = 5 ran  za 120 vteřin. Do soutěže se střílí 10 ran  za 240 vteřin ( 4 minuty ) „VSTOJE + OBOURUČ + JEDNORUČ“ ( jestliže závodník začne disciplínu JEDNORUČ MUSÍ dokončit celou disciplínu JEDNORUČ ).

Zbraně na stolku, náboje vedle. Náboj spadlý ( při soutěži ) na zem se počítá jako vystřelený.

Zbraně   velkorážová pistole ,revolver od ráže 7,62 až do 12 mm ( střelivo „MAGNUM „ zakázáno ) bez optických a elektronických zaměřovačů. Soutěžící smí používat pouze jednu zbraň po celý závod. Závady se neuznávají.

Výsledný počet bodů = součet všech tří disciplín.

Výkonnostní třídy se  uznávají potvrzení výkonnostních tříd = po vyhlášení výsledků ,hodnocení podle PSS  SVZ ČR a dle klubových technických pravidel.

 

Bezpečnostní  opatření :

Všichni účastníci soutěže jsou povinni  přísně  dodržovat bezpečnostní opatření podle pravidel . Manipulace se zbraněmi jen na palebné  čáře na povel rozhodčího , nebo ve vymezeném  prostoru střelnice BZ BEZPEČNOSTNÍ ZÓNU - pokud je určeno (měl by zajistit provozovatel střelnice) . Pohyb účastníků soutěže po střelnici jen s vybitými zbraněmi v bezpečném stavu „bez zasunutých zásobníků“ ( i prázdných ). Závodníci použijí POVINNĚ OPASKOVÁ POUDRA .  Každé porušení se trestá okamžitou diskvalifikací závodníka a vykázání z prostoru střelnice bez náhrady startovného . Všichni účastníci závodu ( závodníci a rozhodčí ) použijí „ POVINNĚ“ vlastní chrániče sluchu a ochranu očí ( z  netříštivého skla , nebo obdobného materiálu ) .

Všichni závodníci se MUSÍ řídit propozicemi, provozním řádem střelnice a platnými zákony.

 

C ,Organizační ustanovení 

 

Účast na soutěži

Soutěže se mohou zúčastnit členové střeleckých organizací : SVZ , SBTS , AVZO , SSK , SKP .

Všichni účastníci musí mít v pořádku členské průkazy (potvrzeno členství na rok 2004,platná lékařská prohlídka).  Podmínka účasti na soutěži je  „PLATNÝ ZBROJNÍ PRŮKAZ  +  PRŮKAZ ZBRANĚ  +  O.P. + lékařská prohlídka na rok 2004“

Všichni účastníci soutěže se účastní soutěže :

a/ na vlastní náklady ( nebo na náklady vysílající složky ) a

b/ na vlastní nebezpečí ( což stvrzují svým podpisem na prezentační listině ) .

 

Hodnocení

První tři místa diplomy a věcné ceny , též cena útěchy.Bez rozlišení věkových či jiných kategorií.

 

Protesty

Jen písemně do rukou hlavního rozhodčího s vkladem 200 Kč , do 15 minut po zveřejnění výsledků .

 

Přihlášky

Nejsou nutné  .  Bližší informace podá hlavní rozhodčí , nebo ředitel soutěže .

HLAVNÍ  ROZHODČÍ :  Pavel Dvořáček              

ŘEDITEL  SOUTĚŽE   :  Václav Hurdálek , Dlouhá 196 , TRUTNOV 4 , 541 02

 

Příspěvek  = příležitostný sponzorský dar = na organizaci soutěže

Členové SVZ ČR (KVZ) 30 Kč . Ostatní účastníci soutěže  50 Kč.

 

Zdravotní zabezpečení

Bude zajištěno po celou dobu soutěže na střelnici zdravotníkem soutěže a pohotovostním vozidlem , popřípadě přivoláním rychlé záchranné služby mobilním telefonem .

 

Hospodářské ustanovení  

Účastníkům soutěže NEBUDOU poskytnuty příspěvky . Účastníci soutěže uhradí při prezentaci členové SVZ = 30 Kč, ostatní účastníci soutěže = 50 Kč. Členové SVZ ČR – KVZ TRUTNOV 2 = zdarma.

 

Pojištění     

Pojištěni jsou jen členové SVZ ČR proti úrazu , krátkodobým úrazovým pojištěním podle pojistné smlouvy SVZ ČR .  Členové jiných střeleckých organizací „NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ“. Musí být pojištěni sami , krátkodobým úrazovým pojištěním.

 

D , časový plán    

dne 10.4.2004

8.00   -   8.50    příjezd  účastníků  na  střelnici , prezentace , přejímka zbraní

8.50   -   9.00    seznámení účastníků závodu se střeleckou disciplinou , poučení o BEZPEČNOSTI

9.0  -   cca 15.30  vlastní soutěž

 

E , závěrečná a schvalovací ustanovení                 

1 ,  každý účastník soutěže je povinen řídit se ustanovení těchto propozic .

2 , propozice v tomto znění schválila rada KVZ  TRUTNOV 2 a členská základna na členské schůzi dne 9.1.2004.   

 

 

Josef Fišer                            Václav Hurdálek                                                 Tomáš Kudrna

.................                                              ..........................                                                    .......................

rozhodčí                                 ředitel soutěže

hospodář                                                                                                               předseda